Beta версия
версия

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

1. Ievads

SIA ”Vendo Finance”, reģistrācijas numurs 45403058652 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājis šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā - “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:

  • kādēļ mēs apstrādājam fizisko personu datus;
  • kā mēs apstrādājam fizisko personu datus;
  • kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus mēs apstrādājam.

Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, panākt, ka Mūsu veiktā personu datu apstrāde ir caurspīdīga, pārredzama un godprātīga. Šī atruna attiecas gan uz datiem, kurus mums ir iesniegusi pati fiziskā persona, gan arī datiem, ko iegūstam no citiem avotiem.

Lai uzzinātu vairāk par Mūsu veiktajām fizisko personu datu apstrādes darbībām, aicinām iepazīties ar Paziņojuma par personas datu apstrādi tām sadaļām, kuras būtu attiecināmas tieši uz Jums.

2. Kontaktinformācija - pārzinis un jautājumu uzdošana

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: SIA ”Vendo Finance”, Reģistrācijas numurs: 45403058652, juridiskā adrese: Gogoļa iela 8, Rīga, LV-1050.

2.2. Kontaktinformācija jautājumiem

Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Paziņojumu par personas datu apstrādi vai arī par to kādēļ un kā Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam kontaktēties ar:

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:

  • iegūta Jūsu piekrišana;
  • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
  • līguma noslēgšanai vai izpildei;
  • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādi un juridiskiem pamatiem lūdzam skatīt zemāk to sadaļu, kas attiecas uz Jums.

3.1. Klientiem sniedzamie pakalpojumi

a) Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;

Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem (skatīt 6.3. punktu) kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus un atspoguļotu Vendo.lv klienta skatā;

b) Vendo.lv darbinieku un sadarbības partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecību, lai varētu sniegt Vendo.lv pakalpojumu;

c) Uzņēmējdarbības analīzes, statistikas mērījumu, tirgus izpētes veikšana un Vendo.lv darbības, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitātes novērtēšana, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu un piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus;

d) Klientam piedāvāt Vendo.lv citus un/vai trešo personu pakalpojumus un produktus;

e) Pienākumu izplidei, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;

f) Klientam tiešā mārketinga paziņojumu nosūtīšana ar e-pasta, mobilo pakalpojumu, tīmekļa vietnes starpniecību.

Mēs apstrādājam personas datus arī, lai varētu izpildīt likuma prasības patērētāju tiesību aizsardzības jomā, piemēram, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju vai izskatītu iesniegumus attiecībā uz Mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.

3.2. Mārketings

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mārketinga aktivitātes, piemēram, informētu Jūs par mūsu jaunākajiem piedāvājumiem, vai piedāvājumiem kopumā.

Šādas Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, t.i. veikt savu pakalpojumu mārketinga aktivitātes.

Tomēr, neskatoties uz to, ka personas datu apstrādes pamatā ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, lai Mēs varētu Jums minēto informāciju sniegt, Mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana, t.i. Jūsu piekrišana, ka Jūs piekrītat saņemt no Mums komerciālos paziņojumus.

3.3. Jaunu darbinieku atlase

Kā jau katram darba devējam arī Mums laiku pa laikam rodas nepieciešamība piesaistīt jaunus darbiniekus. Lai to izdarītu, Mēs veicam potenciālo darbinieku atlasi, kuras ietvaros mēs ne tikai aicinām un saņemam potenciālo darbinieku CV, bet arī veicam CV izvērtēšanu, kā arī potenciālo kandidātu intervēšanu.

Darbinieku atlasi Mēs veicam paši, bet dažreiz arī Mēs piesaistām uzņēmumus, kuru darbības joma ir darbinieku atlase un kuri attiecīgi Mūsu uzdevumā veic darbinieku atlasi.

Šādai personu datu apstrādei pamatā ir mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses – t.i. atrast Mums nepieciešamos darbiniekus.

Gadījumos, kad mēs piesaistām uzņēmumus, kuru darbības joma ir darbinieku atlase un kuri attiecīgi Mūsu uzdevumā veic darbinieku atlasi, ar šādiem uzņēmumiem mēs slēdzam līgumus, kuros atrunājam personas datu apstrādes jautājumus.

4. Personu datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas Vendo.lv interneta vietnē:

4.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, utt);

4.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.);

4.3. Profesionālos datus (piem., darba vieta, nodarbošanās, utt.);

4.4. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA, VID izziņa, utt.);

4.5. Datus attiecībā uz klienta apmeklējumiem un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Vendo.lv

5. Informācijas iegūšanas avoti mājaslapā Vendo.lv

5.1. Klienta mājaslapas apmeklējums;

5.2. Klients iesniedz datus aizpildot kredītu salīdzināšanas pieteikumu;

5.3. Klients iesniedz dokumentus (bankas konta pārskatu, VSAA izziņu, u.c.) pievienojot tos mājaslapā vai iesūtot ar e-pasta vai kāda cita saziņas līdzekļa starpniecību.

5.4. Vendo.lv apkopo informāciju, kura ir radusies kontakta laikā ar klientu: e-pasta un īsziņu sarakste, caur tērzēšanas kanālu un telefona sarunas (telefona sarunas tiek ierakstītas).

5.5. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecību. Vendo.lv finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Ar klienta iepriekšēju nepārprotamu atļauju no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Iegūtā informācija dzēšama pēc aizdevuma piedāvājuma termiņa beigām vai pēc aizdevuma līguma noslēgšanas ar izvēlēto kreditoru.

5.6. No sadarbības partneriem, kuri ir minēti punktā 6.3. saņemtā informācija.

6. Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas

6.1. Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i. SIA ”Vendo Finance”.

6.2. Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

1) personas datu apstrādātājiem, kuri:

a) sniedz mums pakalpojumus vai

b) kuri ir mūsu sadarbības partneri.

citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.

6.3. Sadarbības partneri, kuriem var tikt nodoti Jūsu personas dati, lai veiktu klienta identifikāciju, maksātspējas izvērtēšanu un izteiktu kredīta piedāvājumu pamatojoties uz klienta pieteikumu:

N.p.k. Sadarbības partneris Personu datu apstrādes noteikumi
1. AS "West Kredit" www.westkredit.lv
2. AS "Hipocredit" www.hipocredit.lv
3. SE "Capitalia" https://www.capitalia.com/lv
4. SIA "Extra Credit" https://www.bino.lv
5. AS "DelfinGroup" https://banknote.lv
6. AS Mogo https://www.mogo.lv/privatuma-politika
7. AS Primero https://www.primero.lv/privatuma-politika
8. u.c.

6.4. Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs un netiek nodoti ārpus tām.

7. Cik ilgi dati tiek glabāti

7.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi.

7.2. Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt, piemēram, šādi apstākļi:

a) tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses;

b) pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;

c) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpildes vajadzībām;

d) kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

7.3. Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek dzēsti.

7.4. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši savos personu datu apstrādes paziņojumos noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un saskaņā normatīvajiem aktiem.

8. Jūsu tiesības

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem:

8.1. piekļūt personas datiem

Jums ir tiesības lūgt Mums:

a) sniegt Jums informāciju par to vai Mēs apstrādātajam Jūsu personas datus un

b) lūgt piekļuvi saviem personas datiem.

Lai nodrošinātu piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties pie Mūsu kontaktpersponas - norādīta Paziņojuma par personas datu apstrādi 2.sadaļā.

8.2. labot personas datus

Ja uzskatāt, ka Mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši un vēlaties savus personas datus atjaunot vai izlabot, Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

8.3. atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Lai atsauktu savu piekrišanu, Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

Atsaukt Jūsu piekrišanu Mums nosūtīt Jums Mūsu komerciālos paziņojumus Jūs variet papildus augstāk minētajiem veidiem arī:

a) Mūsu interneta mājaslapā;

b) veicot saņemtajā e-pastā vai mobilā telefona īsziņā norādītās darbības.

8.4. iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz savām tiesiskām (leģitīmām) interesēm, Jums ir tiesības iebilst par mūsu veikto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

Saņemot Jūsu iebildumus par Mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, izņemot ja Mēs varam pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai Mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska un citos apstākļos, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

8.5. prasīt izdzēst personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Lai to izdarītu, Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem.

8.6. lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.

Lai iesniegtu mums šādu lūgumu, Jūs varat:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

8.7. iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums:

a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai

b) personīgi vēršoties Mūsu birojā.

Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi normatīvajos aktos paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

a) nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv

b) vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

9. Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

Paziņojums par personas datu apstrādi ir pieejams Mūsu interneta mājaslapā: www.vendo.lv.

Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem kādā no šādiem veidiem:

a) Mūsu interneta mājaslapā;

b) Mūsu birojā;

c) Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi, vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru;

d) vai citā veidā.

Aktuālā Vendo.lv privātuma politika vienmēr ir apskatāma interneta vietnē.